Privacy Statement AACN

Identiteit

Dit is de Privacy Verklaring van de Algemene Audi Club Nederland
Postadres: Bernagie 7, 7944NP Meppel
Website: www.audiclub.nl
KvK nr.: 40075814
Hierna te benoemen: AACN

Toepasselijkheid

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld indien u schriftelijk of via de website lid of donateur wordt van de AACN of zich aanmeldt voor een activiteit. Door het aanvinken van het hokje geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens en het eventueel publiceren van foto’s die gemaakt zijn met uw afbeelding en/of auto gedurende een activiteit. Wij adviseren u de Privacy Verklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze leden en relaties en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan gesteld worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De AACN is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij, als Bestuur van de AACN, bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier in overeenstemming met de AVG. In deze Privacy Verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor weke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Titel
Voor- en Achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer(s)
Geboortedatum
Emailadres(sen)
Bankrekeningnummer(s)
Beroep
Inloggegevens (lidnr.) en (mogelijk tijdelijk) wachtwoord
Voertuig
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

De AACN verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:
Het voeren van een ledenadministratie (lidmaatschap, aanmelding en opzegging), grondslag: uitvoering van een overeenkomst
Inning van de contributie, grondslag: uitvoering van een overeenkomst
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen, grondslag: toestemming
Het versturen van het Audiclubblad naar de leden, grondslag: uitvoering van een overeenkomst
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, grondslag: toestemming
AACN analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren, grondslag: gerechtvaardigd belang
AACN verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, grondslag: wettelijke verplichting

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen sluiten wij een verwerkersovereenkomst.
Zo maken wij gebruik van een derde partij in onder andere deze gevallen:

Het verzorgen van de (financiële) administratie;
Het verzorgen van drukwerk, nieuwsbrieven, uitnodigingen
Webhosting en onderhoud van de website(s)
Clubcards
Club Activiteiten
Vrijwilligers

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee de AACN geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU en commerciële partijen.

Bewaartermijn

Als lid bewaart de AACN uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd; alleen voor historische doeleinden kunnen sommige gegevens langer bewaard worden. Dit is volgens de wet toegestaan.
Persoonsgegevens achtergelaten bij het invullen van contactformulieren, tot 6 weken na het laatste contact, om er zeker van te zijn dat alle vragen beantwoord zijn.
Gegevens over uw activiteiten op onze website, 26 maanden, zodat we middels analyses op de lange termijn onze website kunnen verbeteren
Internetbrowser en apparaat type, 26 maanden, zodat we middels analyses op de lange termijn onze website kunnen verbeteren

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
Alle personen die namens de AACN van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en van vernietiging en verwijdering van gegevens bij beëindiging functie.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Anti virus programma op de computer en de computer up-to-date wordt gehouden.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u ten alle tijden vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Cookies

De AACN gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Deze Privacy verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Heeft u vragen dan kunt u deze stellen via: secretariaat@audiclub.nl
Aldus vastgesteld door het bestuur van de AACN, d.d. 25 mei 2018