Algemene voorwaarden

Algemene Audi Club Nederland , Hierna te benoemen: AACN

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van AACN.
Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden hierna te noemen Algemene Voorwaarden.
audiclub.nl is een webwinkel van AACN en de afnemer hierna “klant” te noemen. Klanten zijn over het algemeen clubleden, donateurs, sponsoren of adverteerders. Allen onder één categorie ondergebracht “klant”.

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen audiclub.nl en de klant waarop audiclub.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met audiclub.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Over Producten en de totstandkoming van de overeenkomst

1. Producten die door audiclub.nl worden aangeboden worden duidelijk en zoveel mogelijk waarheidsgetrouw beschreven, de producten aangeboden onder vermelding van de bijbehorende prijzen, deze prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele typefouten. Tijdens het bestellen wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn/haar rechten en plichten zijn indien men op de aanbieding van audiclub.nl ingaat.
2. Bestellingen van klanten zijn geldig vanaf het moment dat audiclub.nl de bestelling heeft geaccepteerd door middel van een bevestiging per e-mail. Extra clausules kunnen aan de transactie worden verbonden.

Artikel 3 Prijzen en betalingen niet nakomen betalingsverplichtingen.

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief verzendkosten. Bij bestellingen via de webwinkel dienen deze Algemene Voorwaarden geaccepteerd als zijnde gelezen en begrepen en akkoord verklaart te worden alvorens de bestelling definitief te maken.
2. Indien een betalingstermijn is afgesproken volgens een door ons aangeboden offerte, dient dat te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door audiclub.nl bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien audiclub.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van audiclub.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
5. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is audiclub.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
6. Alle goederen blijven eigendom van audiclub.nl totdat de totale factuur volledig is betaald. Wanneer levering plaatsvindt op een moment dat de klant in staat van faillissement verkeerd, of binnen de termijn dat de goederen nog niet betaald zijn de klant failliet wordt verklaart dan dienen de goederen direct te worden teruggestuurd, daar de goederen eigendom van audiclub.nl blijven totdat het gehele factuurbedrag is voldaan. Wanneer de klant in gebreke blijft door een faillissement of WSNP dan is klant verplicht de onbetaalde goederen terug te sturen naar audiclub.nl. De curator dient hieraan zijn medewerking te verlenen. Nimmer kunnen geleverde, niet betaalde,  goederen in een faillissement van een klant vallen, terwijl de goederen eigendom zijn van audiclub.nl.
7. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan is audiclub.nl gerechtigd de prijzen te verhogen. U bent gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door audiclub.nl.

Artikel 4 Levering en eigendoms overdracht

1. audiclub.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de bestellingen.
2. audiclub.nl streeft ernaar producten zo efficiënt mogelijk te leveren. Vertraging in de levertijden van audiclub.nl geeft aan de klant nimmer het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of de afname te weigeren. audiclub.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of om op een later tijdstip uit te voeren.
3. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat audiclub.nl hem heeft verwittigd. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. Dit artikel is uitsluitend van belang voor goederen die speciaal voor de klant zijn gemaakt, op maat zijn gemaakt of gepersonaliseerd zijn voor de klant. Alle andere goederen worden beschouwd als “retour” na zichttermijn uitsluitend  wanneer deze waren betaald. De klant ontvangt zijn/haar betaalde artikelen onder aftrek van kosten retour. Goederen welke besteld waren en niet betaald zijn en niet worden afgenomen worden opgeslagen voor rekening klant/opdrachtgever.
4. Indien audiclub.nl gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan audiclub.nl ter beschikking heeft gesteld.
5. Indien audiclub.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant audiclub.nl schriftelijk in gebreke te stellen.
6. Het eigendom van de geleverde goederen gaat over na het moment van volledige betaling van het factuurbedrag. Tot het moment van betaling is audiclub.nl eigenaar van de goederen en kan zij, als eigenaresse,  beschikken over haar eigendommen wanneer de klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 5 Verzending en factuur- en leveradres.

1. Alle prijzen vernoemt in de webwinkel zijn inclusief verzendkosten.
2. Het adres dat bij de bestelling door u wordt opgegeven is zowel het factuuradres als ook het afleveradres. Tenzij u bij de bestelling/order opgeeft dat u de goederen op een ander adres dan het factuuradres wenst te ontvangen. U kunt dit uitsluitend bij de bestelling/order opgeven. Een ander afleveradres is uitsluitend mogelijk in hetzelfde land als waar de factuur naar toe gaat. Wilt u dit anders of wilt u de goederen versturen naar een ander land dan Nederland of België neem dan even contact op via het contactformulier voordat u gaat bestellen. Wij gaan, samen met u, kijken welke mogelijkheden er voor u zijn.
3. audiclub.nl draagt het risico van beschadiging of vermissing tijdens de verzending naar de klant. Nadat de artikelen in ontvangst zijn genomen door de klant wordt het risico overgedragen aan de klant.

Artikel 6 Retourneren

1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van  reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product  retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht,  zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze  mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd  worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via secretariaat@audiclub.nl
2. Na ontvangst van de retourzending met retournummer en na goedkeuring (onderzoek van de producten vindt plaats op: onbeschadigd, in originele verpakking en niet gebruikt) door audiclub.nl wordt het reeds door de klant betaalde orderbedrag binnen 14 dagen terugbetaald. Alle kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant.
3. Het recht op retourneren vervalt bij acties, speciale aanbiedingen,  speciaal voor de klant gemaakte producten, speciaal voor de klant op maat gemaakte producten, in opdracht van de klant gepersonaliseerde producten.
Ongefrankeerde retourzendingen worden in alle gevallen geweigerd.

Artikel 7 Onderzoek, reclames, klachten

1. De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen vijf (5) dagen na levering schriftelijk aan audiclub.nl te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs (indien van toepassing) en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen acht (8) dagen na ontdekking te melden aan audiclub.nl met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde.
4. Voor klachten geldt:
We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar secretariaat@audiclub.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.”

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. audiclub.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door audiclub.nl geleverd artikel. Directe en/of indirecte schade die is veroorzaakt door het niet kunnen gebruiken van een artikel zijn niet te verhalen op audiclub.nl. Eveneens is audiclub.nl nimmer aansprakelijk voor eventueel fysiek dan wel psychisch letsel van de klant of derden wat voortvloeit uit het gebruik van producten die geleverd zijn door audiclub.nl.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van audiclub.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel maximaal het factuurwaarde van de geleverde producten.
3. Onverminderd het bovenstaande is audiclub.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

1. audiclub.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst audiclub.nl ter kennis is gekomen dat er omstandigheden zijn die goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is audiclub.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 10 Bestellingen en communicatie

Niet correctie verwerking van de order, correspondentie vice versa, door gehele of gedeeltelijke verstoring van de moderne communicatie middelen ( internet, mobiele en vaste telefoons enz.) is niet voor verantwoordelijkheid van audiclub.nl.
De klant dient de orders na bevestiging te controleren op fouten. Dit is vooral van belang wanneer er speciaal voor de klant producten worden gemaakt en/of bewerkt. De klant krijgt een orderbevestiging en uitsluitend voor speciale producten dient de orderbevestiging te worden getekend en retour te worden gestuurd. In geval van artikelen welke niet behoeven te worden bewerkt hoeft de klant de orderbevestiging uitsluitend te controleren op juistheid. De orderbevestigingen worden altijd per e-mail verstuurd.

Artikel 11 Overmacht

Het recht van ontbinding of opschorting van de overeenkomst heeft audiclub.nl als van overmacht sprake is. audiclub.nl zal, indien aan de orde, hiervan schriftelijk mededeling doen met uitsluiting van een rechtsgang. Schadevergoeding zal pas dan aan de orde zijn als dit redelijk en billijk is en naar de aard van goed koopmanschap.
2. Er is sprake van overmacht als abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van audiclub.nl plaatsvinden, waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12 Privacy verklaring  GDPR/AVG

De nieuwe (per 25 mei 2018) geldende Privacy verklaring inzake de GDR/AVG wetgeving maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Voor meer info: https://www.audiclub.nl/privacybeleid

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Susteren 1 januari 2020 Algemene Audi Club Nederland