Art. 1 NAAM.
De vereniging draagt de naam: ALGEMENE AUDI CLUB NEDERLAND, afgekort A.A.C.N.

Art. 2 ZETEL.
De vereniging heeft haar zetel in Enschede.

Art. 3 TIJDSDUUR.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Art. 4 DOEL.
De vereniging heeft tot doel het bijeenbrengen van eigenaren van auto’s van het merk Audi en aanverwante merken en het daarna, zonder winstoogmerk behartigen van hun belangen, alles in de ruimste zin van het woord.

Art. 5
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
1. Het bevorderen van onderling contact tussen de leden,
2. Het bevorderen van de uitwisseling van kennis over Audi en aanverwante merken,
3. Het organiseren voor leden en belangstellenden van bijeenkomsten,
4. Het verzamelen en weer ter kennisneming ter beschikking stellen van documentatie over Audi en aanverwante merken,
5. Het uitgeven van een tijdschrift of bulletin,
6. Het stimuleren van het elkaar onderling helpen en adviseren in zaken als herstelwerkzaamheden, onderdelenaankoop, technische informatie, enz.,
7. Het streven naar gereduceerd tarief t.a.v. belastingen, verzekeringen en keuringen,
8. Het ontplooien van activiteiten die verder voor het bereiken van het doel nuttig en/of nodig zijn.

Art. 6 LEDEN, ERELEDEN EN DONATEURS.
1. Leden van de vereniging zijn zij die in het bezit zijn van een auto van het merk Audi of aanverwant merk en als zodanig als lid zijn toegelaten.
2. Ereleden kunnen zijn zij die zich in het belang van de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt of voor de vereniging van bijzonder belang zijn. Zij worden benoemd op voordracht van het bestuur en behoeven een meerderheid van de Ledenvergadering conform artikel 22 lid 3.
3. Donateurs zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de Ledenvergadering vast te stellen minimum bijdrage.
4. Ereleden en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
5. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden, ereleden en donateurs zijn opgenomen. Dit register zal minimaal één keer per jaar ter kennis van de leden worden gebracht.

Art. 7 TOELATING.
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, ereleden en donateurs.
2. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Art. 8 EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijk opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging, hetgeen kan geschieden indien een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen of zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voort duren.
d. door ontzetting, hetgeen kan worden uitgesproken als een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggingen conform artikel 8 lid 1 sub c en d zijn met onmiddellijke ingang.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Tegen een besluit conform artikel 8 lid 1 sub c en d staat voor de betrokkene binnen een maand na ontvangst van het besluit beroep open op de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk en met opgaaf van redenen van het besluit in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar geheel verschuldigd.

Art. 9 EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ERELEDEN EN DONATEURS.
1. De rechten en verplichtingen van een erelid en donateur kunnen ten alle tijde wederzijds door opzegging worden be�indigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar geheel verschuldigd blijft.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Art.10 JAARLIJKSE BIJDRAGE.
1. De leden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorie�n worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Art.11 RECHTEN VAN ERELEDEN EN DONATEURS.
Behalve de overige rechten die ereleden en donateurs bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door of namens de vereniging georganiseerde wedstrijden, bijeenkomsten en andere evenementen bij te wonen.

Art.12 BESTUUR.
1. Het bestuur bestaat uit drie, vijf of zeven personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden behoudens het bepaalde in lid 2.
2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien leden moet v��r de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
4. Aan elke voordracht kan het ontbindend karakter worden ontnomen door een besluit, genomen door de algemene vergadering met een meerderheid conform artikel 22 lid 3.
5. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.
6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Art.13 EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK LIDMAATSCHAP – SCHORSING.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan elk moment door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing eindigt na drie maanden als niet binnen die termijn een besluit volgt tot ontslag.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. De afgetredene is direct herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op dit rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van het bestuurslid dat uit de leden is benoemd eindigt, en wanneer een bestuurslid bedankt.

Art.14 BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.
1. Het bestuur wijst uit haar midden een voorzitter, een sekretaris en een penningmeester aan.
2. Bij verhindering van een bestuurslid kan het bestuur uit haar midden een vervanger aanwijzen.
3. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
4. Een bestuurslid kan met een speciale opdracht worden belast.
5. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de sekretaris notulen opgemaakt, waarvan elk bestuurslid een afschrift ontvangt. Na goedkeuring door het bestuur worden zij door de voorzitter en de sekretaris getekend en ter inzage gelegd voor de leden.
6. Het bestuur beslist bij gewone meerderheid. Elk bestuurslid heeft één stem. Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.

Art.15 BESTUURSTAKEN – VERTEGENWOORDIGING.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de verkiezing van nieuwe bestuursleden aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door kommissies, die door het bestuur zijn benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten betreffende; het verkopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; het verbinden van de vereniging als borg of hoofdelijke medeschuldenaar; het zich sterk maken voor derden; het verbinden van de vereniging tot zekerheidsstelling voor een schuld van derden. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
a. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen boven een bedrag van duizend gulden (( 1000,-), onverminderd het bepaalde in de rest van dit artikel,
b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik verkrijgen en geven van onroerende goederen, behoudens het (in)huren voor een bedrag beneden de ( 1000,- van accommodatie voor vergaderingen en bijeenkomsten van de vereniging.
c. het ter leen verstrekken en opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een reeds aan de vereniging verleend bankkrediet,
d. het aangaan van dadingen,
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtshandelingen, die geen uitstel kunnen lijden,
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste zin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a. hetzij, door het bestuur,
b. hetzij, door de voorzitter,
c. hetzij, door twee door het bestuur aangewezen andere bestuursleden.

Art.16 JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING.
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen bij te houden dat daaruit op elk moment haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op de jaarlijkse algemene vergadering zijn jaarverslag en doet, onder overlegging van een balans en een baten en lasten-rekening, verantwoording over het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid. Indien niet binnen zes maanden na het verstrijken van het verenigingsjaar een dergelijke jaarvergadering is gehouden kan ieder lid deze verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt op de jaarvergadering aan de leden verslag uit van haar bevindingen.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kommissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de kommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6. De last van de kommissie kan op elk moment door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kommissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar te bewaren.

Art.17 ALGEMENE VERGADERINGEN.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16 met het verslag van de daar genoemde kommissie,
b. de benoeming van de in artikel 16 genoemde kommissie voor het volgende verenigingsjaar,
c. voorziening in eventuele vacatures,
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.
4. Het bestuur is verplicht op een schriftelijk en aangetekend verzonden verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen, binnen twee weken een algemene vergadering bijeen te roepen, te houden binnen vier weken. Indien aan het verzoek geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 21.

Art.18 TOEGANG EN STEMRECHT.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, ereleden en donateurs van de vereniging en het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. Over toelating van andere personen beslist de algemene vergadering.
2. Ieder lid, dat niet geschorst is, heeft één stem. Ereleden en donateurs hebben geen stemrecht. Het bestuurslid dat geen lid is heeft een raadgevende stem.
3. Een stemgerechtigd lid kan zijn/haar stem laten uitbrengen door een door hem/haar schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid, erelid of donateur.

Art.19 VOORZITTERSCHAP – NOTULEN.
1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken beide, dan treedt één door het bestuur aan te wijzen ander bestuurslid op als voorzitter. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf daarin.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de sekretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de sekretaris worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen mogen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde laten opmaken. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van alle leden gebracht.

Art.20 BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
1. Het op de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt een tweede stemming plaats. Heeft dan nog niemand de volstrekte meerderheid verkregen vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon wel de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij deze herstemmingen (waaronder dus niet begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd over dezelfde personen als in de voorgaande stemming, met uitzondering van die persoon op wie in de vorige stemming de minste stemmen is uitgebracht. Is bij die vorige stemming het minst aantal stemmen op meerdere personen uitgebracht dan beslist het lot op wie niet meer kan worden gestemd. Als bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van hen is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel, geen verkiezing van personen zijnde, dan is het voorstel verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of één van de stemgerechtigden v��r de stemming een schriftelijke stemming wenst. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij één van de stemgerechtigden een hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits genomen met voorkennis van het bestuur, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede voorstellen tot statutenwijziging of ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of enig ander voorschrift omtrent de oproeping en het houden van vergaderingen of daarmee verband houdende formaliteiten niet in acht is genomen.

Art.21 BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING.
1. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 6 lid 5. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 22.

Art.22 STATUTENWIJZIGING.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste tien dagen v��r de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het secretariaat of een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift van het hiervoor bedoelde aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notari�le akte is opgemaakt. Tot het doen passeren van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Art.23 HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Nadere regelen betreffende het houden van ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen, bestuurssamenstellingen, bestuurswerkzaamheden, bevoegdheden en verplichtingen, wijze van bestuursaftreden en -verkiezing, bevoegdheden van de leden, ereleden en donateurs en hun verplichtingen, de te heffen contributies, inschrijfgelden, bijdragen en entreegelden en alle andere interne aangelegenheden, alles ter beoordeling van de algemene vergadering, worden gegeven in het huishoudelijke reglement. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de statuten. Een bepaling die de werkingskracht van de statuten beperkt, dan wel een beperkende statutaire bepaling verruimd, behoeft een meerderheid van de algemene vergadering conform artikel 22 sub 3.

Art.24 ONTBINDING.
1. De vereniging wordt ontbonden door een zodanig besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 22 sub 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die op het moment van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
3. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover nodig tot vereffening van haar vermogen heeft plaats gevonden. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: “… in liquidatie”.